Skip to main content Skip to footer

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Dronninglund Golfklub 

 

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset på Kirkevej 12. 

 

Tilmelding i golfbox ønskes - ved mange tilmeldte, tages der forbehold for, at generalforsamlingen flyttes til andre lokaler. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Dagsorden generalforsamling d. 28. februar 2023. 

 1. Valg af dirigent   
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet eftersendes når dette er revideret af de interne revisorer 

 

 1. Forslag til vedtægtsændring 

Vedlagt som bilag 1 

 

 1. Forelæggelse af budgetforslag, samt vedtagelse af kontingent for indeværende år. 

Kontingentstigning for 2023 som et engangstillæg er varslet 25.11.2022, med mulighed for udmeldelse af klubben senest den 9. december, således er der taget højde for de ønskede vedtægtsændringer - meddelelse vedlagt indkaldelsen som bilag 2. 

 

 1. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 14. februar 2023, ved fremsendelse af mail til formanden på hsp@dronninglund-golfklub.dk 

 

 1. Valg til bestyrelse 

På valg er Jens Dalsgaard Hansen, Ann Kristina Elbrønd og Per Nielsen 

Ann Kristina ønsker ikke genvalg. Jens og Per er villig til genvalg. 
 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Anette Nyborg er på valg, og ønsker ikke genvalg 

 

 1. Årets oplæg 

Vi får besøg af repræsentant fra DGU, der kommer og giver et kort oplæg om, hvordan og hvorfor det er vigtigt vi passer ekstra meget på vores bane om vinteren 

 

 1. Evt. 

 

  

Bilag 1 

Forslag til vedtægtsændringer 

Forslag til tilføjelse markeret med rødt 

 • 6 Kontingent.
  Medmindre andet varsles af bestyrelsen pr. mail og ved opslag i klubhuset senest den 15.11 reguleres kontingent for nedenstående medlemskategorier én gang årligt, hver den 01.01, med den procentvisestigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks (juli 2000 =100), dog minimum 1 % og maksimum 3 %.

 
Regulering foretages med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra november det ene år til november det næste år. Medmindre andet varsles af bestyrelsen reguleres kontingent for 2021 således den 01.01.2021 med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra november 2019 til november 2020, dog minimum 1 % og maksimum 3 %, osv. 

I fald Bestyrelsen varsler kontingentstigninger for det følgende år efter den 15.11, rykkes udmeldingsfristen i § 5 tilsvarende, således der kan ske udmelding i 14 dage efter varsling af kontingentstigninger er foretaget skriftligt til alle medlemmerne. 

 
Såfremt bestyrelsen varsler anden regulering af kontingent, end den procentvise stigning i nettoprisindekset, træffer generalforsamlingen beslutning om kontingent for det igangværende år på den ordinære generalforsamling, idet generalforsamlingen dog ikke kan beslutte et kontingent, som er større end det bestyrelsen har varslet.