Skip to main content Skip to footer

Vedtægter for Dronninglund Golfklub

opdateret d. 28.02.23

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen Dronninglund Golfklub, er stiftet den 28. oktober 2013 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningens adresse er Kirkevej 12, 9330 Dronninglund. Foreningen er tilsluttet Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser, herunder lokalregler. 

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er, at dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Medlemskab

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages som personligt medlem i foreningen. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. 

 

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsparagraf. 

 

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen. 

 

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt pr brev eller mail info@dronninglund-golfklub.dk. For medlemmer under 18 år skal forældre/værge være afsender af brev/mailen. 

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt pr brev eller mail info@dronninglund-golfklub.dk senest d. 30. november forud for det år, der sker udmelding fra. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. 

 

§ 6 Kontingent.

Medmindre andet varsles af bestyrelsen pr. mail og ved opslag i klubhuset senest den 15.11 reguleres kontingent for nedenstående medlemskategorier én gang årligt, hver den 01.01, med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks (juli 2000 =100), dog minimum 1 % og maksimum 3 %.  

 

Regulering foretages med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra november det ene år til november det næste år. Medmindre andet varsles af bestyrelsen, reguleres kontingent for 2021 således den 01.01.2021 med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra november 2019 til november 2020, dog minimum 1 % og maksimum 3 %, osv.  

 

I fald Bestyrelsen varsler kontingentstigninger for det følgende år efter den 15.11, rykkes udmeldingsfristen i § 5 tilsvarende, således der kan ske udmelding i 14 dage efter varsling af kontingentstigninger er foretaget skriftligt til alle medlemmerne. 

 

Såfremt bestyrelsen varsler anden regulering af kontingent, end den procentvise stigning i nettoprisindekset, træffer generalforsamlingen beslutning om kontingent for det igangværende år på den ordinære generalforsamling, idet generalforsamlingen dog ikke kan beslutte et kontingent, som er større end det bestyrelsen har varslet.  

 

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Overgang fra aktiv til passivt medlem kan ske med samme varsel som ved udmeldelse jf. § 5.  

 

Følgende medlemskategorier findes i foreningen:  

 

Sandkasse 2-8 år  

 

Aktive juniorer til og med 18 år 

 

Aktive ungdomsspillere 19-24 år  

 

Aktive seniorer fra og med 25 år  

 

Ung- seniorer fra 19 år til og med 25 år ** 

 

Prøvemedlemmer under 19 år  

 

Prøvemedlemmer fra og med 19 år  

 

Fleksmedlemmer  

 

Long Distance  

 

Passive medlemmer  

 

**Gælder ligeledes studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU. Der skal fremvises kopi af studiekort eller andet bevis på indskrivning, for at overgå til denne medlemskategori.  

 

Bestyrelsen er friholdt for kontingent i valgperioden. Det samme gælder fastansatte med min. 30 timer om ugen, der har været kontinuerligt beskæftiget i klubben i 3 måneder eller derover. 

 

§ 7. Restance

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden – i modsat fald mister medlemmet alle sine rettigheder. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først finde sted, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. 

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. 

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt jf. § 17. 

 

§ 9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. 

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel ved opslag i klubhuset, opslag på foreningens hjemmeside og mail til foreningens medlemmer. Bestyrelsen afgør hvorvidt der skal annonceres i lokale medier. 

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Er der indkomne forslag fremsendes disse via mail til medlemmerne sammen med det reviderede regnskab senest en uge før afholdelsen. 

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

En rettidigt varslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 

§ 10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

 

1) Valg af dirigent 

 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

4) Forelæggelse af budgetforslag. 

 

5) Behandling af indkomne forslag 

 

6) Valg til bestyrelse 

 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

8) Eventuelt 

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. 

 

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt ét medlem forlanger det. 

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det emne som ønskes behandlet. 

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 

§ 13. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, herunder også indgåelse af lejeaftaler m.v. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst ½ af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 

 

Bestyrelsen består af 7 - 9 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. 

 

§ 14. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. 

 

§ 15. Revision

Foreningen har to revisorer. Der vælges én hvert år for 2 år ad gangen. 

 

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsregnskabet forsynes med en påtegning. 

 

Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskabsmateriale og beholdninger. Bestyrelsen kan antage ekstern revision. 

 

§ 16. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Der skal oprettes adgang til at se foreningens konti via netbank, for minimum 2 bestyrelsesmedlemmer udover kassereren. 

 

Køb, salg eller pantsætning af jord eller fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Den maksimale låneoptagelse må ikke, uden forudgående godkendelse på en generalforsamling, overstige kr. 100.000,-, dog undtaget indgåelse af leasingaftaler. 

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen. 

 

§ 17. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§ 18. Opløsning

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

 

Eventuelt overskydende midler, efter betaling af alle skyldige beløb, ved foreningens ophævelse skal indsættes på konto i pengeinstitut i mindst 3 år til disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i hele kommune under Idrætssamvirket.