Menu

 

Generelle Turneringsbetingelser 

Alle Turneringer afvikles efter de, af "The Royal and Ancient Golf of St. Andrews" fastsatte regler, der forudsættes bekendte   

Nedenstående er de generelle turneringsbetingelser som almindeligvis anvendes i Dronninglund Golfklub. I særlige tilfælde (store åbne turneringer eller andet) kan de Generelle Turneringsbetingelser blive erstattet af Specifikke Turneringsbetingelser, som gælder lige for en bestemt navngivet turnering.
 

 1. Tilmeldingsliste opsættes 14 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen udløber kl. 18.00, 3 dage før turneringen.
   
 2. Eftertilmelding: Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldinger inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads.
   
 3. Afbud: Ved afbud senere end én dag kl. 12.00 før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsgebyr fortsat betales. Spillerne idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan ligeledes idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud.
   
 4. Startliste med starttider offentliggøres senest kl. 12.00 dagen før turneringen – i GolfBox og/eller på liste i klubhuset.
   
  Handicaprækker: Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen normalt være således:
   
  - A-rækken: Hcp.: op til 12,9 - Slagspil
  - B-rækken: Hcp.: 13,0 – 23,9 – Fuld Stableford
  - C-rækken: Hcp.: 24,0 – 35,9 – Fuld Stableford
  - D-rækken: Hcp.: 36,0 – 54,0 – Fuld Stableford
   
  Turneringsledelsen kan vælge at ændre handicaprækkerne afhængig af tilmeldingerne i de enkelte rækker. Handicaprækkerne oplyses samtidig med startlisten.
   
  Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringens propositioner. Endvidere deltager juniorer i de forskellige grupper på lige fod med de øvrige spillere, hvis intet andet er nævnt i propositionerne for den enkelte turnering.
   
  Herrer spiller fra tee 58 og damer fra tee 49.

   
 5. Seneste mødetid er 45 minutter før starttiden, hvor der betales turneringsgebyr og scorekort udleveres fra turneringskontoret i klubhuset. Deltageren skal i den forbindelse sikre sig at handicappet og spillehandicappet på scorekort er korrekt. Turneringsledelsen skal underrettes i fald der er fejl i handicappet.
   
 6. Løbende start: For sen ankomst til start medfører i almindelighed diskvalifikation i henhold til golf-Regel 6-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå inden for 5 minutter efter sin starttid, modificeres diskvalifikationen til 2 straffe slag på første hul i slagspil og tab af første hul i hulspil. jvf. noten til Regel 6-3.
  Gunstart: Ankomst til det relevante teested senere and starttiden medfører diskvalifikation.

   
 7. Turneringsgebyret skal være indbetalt inden start for at spilleren kan få lov til at starte.
  Turneringsgebyret er ens for alle spillere dog halv pris for juniorer.

   
 8. Scorekort afleveres til turneringsledelsen straks efter runden efter det er omhyggeligt kontrolleret og underskrevet af både spiller og markør. Der kan herefter ikke foretages rettelser i scorekortet.
   
 9. Tvivlspørgsmål under turneringens afvikling skal forelægges turneringsledelsen straks efter matchen og inden scorekortet afleveres. Ved et uopsætteligt spørgsmål vil turneringsledelsen kunne kontaktes på de mobilnumre, der offentliggøres i forbindelse med turneringen.
   
 10. Protester i forbindelse med turneringens afvikling eller eventuelle andre forhold i forbindelse med turneringen skal ske direkte til turneringsledelsen straks efter turneringen. Nedlæggelse af protest ved hulspil skal ske inden der slås ud fra næste teested. Turneringsledelsens afgørelse er endelig. Ved afgørelsen af tvivlspørgsmål følges bestemmelser i DGU’s anbefalinger for afvikling af klubturneringer.
   
 11. Afgørelse ved lige resultater: I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således:
   
  • Slagspil:
   1. Nettoscoren (bruttoscore minus spillehandicap) for banens sidst spillede 9, 6, 3 eller 1 hul(ler). Se tillæg C-11c i golfreglerne.
   2. Lodtrækning.

    
  • Stableford:
   1. Point på banens sidste 9, 6, 3 eller 1 hul(ler).
   2. Lodtrækning.

    
 12. Præmier: Normalt vil der være en præmie for hver 6–8 deltagere i en turnering. En spiller skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage sin præmie. I modsat fald bortfalder præmien. Placeringen i resultatlisten beholdes dog.
  Juniorer under 18 år må ikke vinde vin, spiritus og tobak. Alternative præmier af samme værdi vil blive udleveret i stedet.

   
 13. Golfbil eller andet personbærende køretøj til transport af en spiller må benyttes under matcher med mindre andet er meddelt i propositionerne. I sådanne tilfælde betragtes en bil ligesom udstyr og caddie i henhold til golfreglernes regel 18.
   
 14. Mobiltelefon skal være slukket/ lydløs under en turnering. Telefonen må kun benyttes i nødstilfælde og kun efter forudgående udtrykkelig accept fra medspillere. Overtrædelse medfører diskvalifikation (brud på etiketten jf. golf-Regel 33-7).
   
 15. Langsomt spil: Den normerede maksimale spilletid er 2¼ time for hullerne 1-9 og 2¼ time for hullerne 10-18. Et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at intervallet mellem holdene ikke ændres væsentligt. Ved første væsentlige afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter en given advarsel maksimalt anvende 45 sekunder til ét slag – udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå.
   
  Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
   
  1. gang: ét straffeslag
  2. gang: to straffeslag
  3. gang: diskvalifikation

   
 16. Banelukning: Banen lukkes altid senest en time før turneringsstart. Træning er ikke tilladt på banen på turneringsdagen. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
   
 17. Aflysning vil blive meddelt på klubbens hjemmeside og ikke direkte til de tilmeldte deltagere.
   
 18. Generelt: Nærværende generelle turneringsbetingelser er gældende i alle turneringer i Dronninglund Golfklub, med mindre andet er anført i turneringspropositionerne for den enkelte turnering.

Redigeret 18. Marts 2014