Menu

 

Baneprojekt

13-09-2017

Kære medlemmer

Baneudvalget, dele af bestyrelsen og greenkeeperstaben har det seneste halve års tid drøftet forslag til ændringer/tiltag på banen – dette bl.a. affødt af at eksisterende masterplan næsten er fuldført.

Disse forslag blev forelagt bestyrelsen og baneejeren på møde 30 AUG 2017.  Her blev det af baneejer tilkendegivet overfor den samlede bestyrelse, at baneudvalgsformanden i samråd med baneudvalget og greenkeeperstaben kunne arbejde videre med planerne under den forudsætning at opgaverne bliver igangsat senest primo november 2017 og forventet fuldført inden sæsonstart 2018.

Baneejer finansierer projektet.

Som det fremgår herunder, vil en del af forslagene give en forbedring af de meget våde områder omkring hul 8 – 9 – 10 og 11. At det er en nødvendighed at gennemføre disse forslag, er blot blevet bekræftet af de seneste 14 dages regn.

Forslaget som blev godkendt:

1: Hul 6:  I samråd med greenkeepere og Baneudvalget anbefales det at den midterste bunker fyldes op med jord og området tilsåes med græs. Den højre bunker samt forgreen skal drænes over under den venstre bunker og videre ud til bækken langs hul 7. Venstre bunker hæves eventuelt

2: Hul 11: Der skal nedgraves endnu en faskine ved for-green og der skal trækkes 3 grene drænslanger samt evt. laves en mindre ”lunke” venstre om green til afvanding ved kraftige regnskyl

3: Hul 3: Foran og højre om green 3 tages der 22 mm propper som fyldes med drænsand. Desuden lægges der dræn fra højre bagkant ned foran for-green og afsluttet ved rist i venstre roughkant hul 3. 

4: Hul 8, 9, 10 og 11 og 17:

 Søarealet ved green 10/fairway 9 udvides med ca 800 m2 og vi laver 2 bække – en til sø ved hul 10/11 og en med udløb til bækken øst for hul 8. Formålet er at vi dels ved bækkene og dels ved et generelt lavere vandspejl sikrer at vand fra de omkringliggende fairways lettere kan sive ned og ud i søerne. Dertil vil vi have et mindre græsareal og 2 færre bunkers at passe og hullerne  - især hul 10 – vil blive flottere og mere spændende. Bækkene skal forsynes med broer – Alternativt skal bækkene passere gennem store rør, som der laves passager henover.

Såfremt ovenstående ikke er tilstrækkeligt ifht afvandingsproblematikken, vil den efterfølgende dræning alt andet lige være en reduceret opgave. Vi vil dog under alle omstændigheder trække 5 drænrør på tværs af fairway 9 med udløb i søen.

Hul 17: Den ”røde”  hazard venstre om green renses op således der bliver et mindre vandhul på ca 20x 20 meter.

Hul 2: Volden mellem hul 2 og 3 fylder meget i tirsdagsholdets timeforbrug (vedligehold) og volden er ikke en landskabsmæssig nydelse….

Volden flades ud og  genplantes med lidt færre træer , således den kan klippes med roughklipperen ligesom tidligere på hullet.

 

Straks tegninger er tilgængelige/udfærdiget, vil disse blive sat op på opslagstavlen i klubhuset. Forventeligt sidst i uge 38.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen